متن کامل مقالات اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا– 86 مقاله

متن کامل مقالات اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا– 86 مقاله

ارتباط با ما

... دانلود ...

اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا در تاریخ 8 مهر 1388 تا 9 مهر 1388 توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. متن کامل 86 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است. محورهای کنفرانس: الف) توسعه کالبدی-دیدگاههای نظری و الگوهای عملی توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی کشور-جایگاه توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی در برنلمه های کلان کشور-ارزیابی اثرات اجرایی اقدامات کالبدی در سکونتگاههای روستایی کشور-طرحهای هادی روستایی و نقش مشارکتهای مردمی-مدیریت مسکن روستایی ب) مسکن روستایی-الگوههای مسکن روستایی با تاکید بر معماری بومی و اسلامی-بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی-مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان-مقررات ملی و نقش آن در مقاوم سازی مسکن ج) حوادث و سوانح طبیعی-تجربیات بازسازی مسکن روستایی در حوادث غیرمترقبه-نقش برنامه ریزی توسعه کالبدی در بازسازی مسکن روستایی-مدیریت بحران و بازسازی د) زیرساختهای روستایی-جایگاه زیرساختها در توسعه روستاها-نقش زیرساختها در مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی-احداث، بازسازی و بهسازی...

لینک کمکی